Spotkanie w Londynie – Réunion à Londres

opublikowano

W dniu 26 lutego 2020r. odbyło się na terenie ambasady Słowacji w Londynie spotkanie z autorem książki  o Maurycym Auguście Beniowskim, szkockim profesorem, historykiem Andrew Drummondem, pod egidą British Czecho-Slowak Association (BCSA). Autor w swoim wystąpieniu przedstawiał losy Beniowskiego na tle jego podróży/ucieczki z Ust Bolszerecka. Informację tę pozyskaliśmy od Janusza Mondrego, który był na tej prelekcji i nabył dla fundacji egzemplarz książki Drummonda. Z kolei z Januszem Mondrym, absolwentem Uniwersytetu Karola w Pradze, absolwentem Uniwersytetu Londynskiego (SOAS), gdzie uzyskał dysertację na temat algorytmu tłumaczeniowego japońsko-angielskiego na studiach postgradualnych w dziedzinie lingwistyki komputerowej, korespondujemy od roku wspomagając się wzajemnie wiedzą o naszym patronie. Ponadto Janusz Mondry jest członkiem brytyjskiej Hakluyt Society, która krzewi odkrycia geograficzne od XV/XVI w. Myślę, że o Januszu Mondrym napiszemy więcej po spotkaniu – małym sympozjum, które organizujemy 12-13 września 2020 w naszej fundacji. Janusz przesłał nam także swoją książkę wydaną w polskim języku pt. „W objęciach geopolityki: Polska, Japonia, Eurazja”. We  wrześniowym spotkaniu zadeklarowali swój udział prof. Jean Marie Meskens i dr Szymon Gredżuk  oraz Janusz Mondry. Zapowiada się bardzo ciekawie.

——————————————————————————————————————–

Réunion à Londres         
 Le 26 février 2020 se tenait une réunion  à l’ambassade de Slovaquie à Londres avec l’auteur du livre sur Maurycy August Beniowski, un professeur écossais, l’historien Andrew Drummond, sous l’égide de la British Czecho-Slowak Association / BCSA /.
Dans son discours, l’auteur a présenté le sort de Beniowski dans le contexte de son voyage / évasion / d’Oust-Bolcheretsk
Nous avons obtenu cette information de Janusz Mondry, qui était à cette conférence et a acheté une copie du livre Drummond pour la fondation. Janusz Mondry, diplômé de l’Université Charles de Prague, diplômé de l’Université de Londres / SOAS /, avec comme sujet de thèse 'algorithme de traduction japonais-anglais’ durant ses études de troisième cycle dans le domaine de la linguistique informatique.
Nous avons correspondu pendant un an en nous soutenant mutuellement avec des connaissances sur notre mécène. De plus, Janusz Mondry est membre de la British Hakluyt Society, qui promeut les découvertes géographiques depuis les XVe / XVIe siècles. Je pense que nous écrirons plus sur Janusz Mondry après la réunion – un petit symposium que nous organiserons les 12, 13 septembre 2020 dans notre fondation. Janusz nous a également envoyé son livre, publié en polonais, intitulé „Dans l’étreinte de la géopolitique: Pologne, Japon, Eurasie”. Le Prof. Jean Marie Meskens et le Dr Szymon Gredżuk et Janusz Mondry ont déclaré leur participation à la réunion de septembre.
Cela promet d’être très intéressant.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *