Wieczór filmowy – Ekipa filmowa w Fundacji | Soirée cinéma. Équipe de tournage à la Fondation.

opublikowano

W minioną sobotę 13 kwietnia gościliśmy panią reżyser Katarzynę Trzaskę wraz z zepołem filmowców. Pani Katarzyna przywiozła swoje trzy filmy. Maksimum przyjemności, Humani i Wioska pływających krów. Niestety na ostatni film nie starczyło już czasu. Oglądniemy go sami. Filmy pani Katarzyny zaliczją się do trudnych. Zmuszają do myślenia, zastanowienia. Na pewno nie można przejść koło nich obojętnie. Wyrazem tego jest uznanie jej filmu Humani w Houston (USA), który w niedzielę otrzymał nagrodę Golden Remi. Ten film właśnie oglądaliśmy w sobotę. Niedziela była dla nas i filmowców bardzo pracowita i owocna w materiały filmowe. Były plenery nad Odrą, ujęcia w Fundacji. Gorące dysputy o naszym bohaterze, czytanie jego biografii po francusku. Był wykład prof. Jean Marie Meskensa, prezentacja zbiorów książkowych o Beniowskim i prezentacja mapy północnego Pacyfiku, którą uratowaliśmy przed zapomnieniem i dewastacją. Sesję zdjęć zakończyła wieczorna dyskusja przy świecach o trwałych wartościach kulturowych i ponadczasowych, które Beniowski wcielał w życiu codziennym i był wzorcem dla innych. W poniedziałek filmowcy odwiedzili jeszcze naszą letnią bazę na Lutolu, gdzie odbyło się uroczyste umieszczenie portretu Beniowskiego przywiezionego z Budapesztu oraz plenery na jeziorze. Dziękujemy całej ekipie filmowej za sprawne, twórcze i pięknie nakręcone sceny do filmu. Pani Katarzyna chce ukazać postać Beniowskiego przez pryzmat ludzi, którzy pasjonują się jego życiem i przygodami. Na pierwszy ogień poszła nasza fundacja ale jest jeszcze wizyta u naszych przyjaciół na Słowacji, Węgrzech a jak się uda to i na Madagaskarze. Serdeczne podziękowania dla Marka Kucharskiego za podjęcie tematu i za piękne fotki. Trzymamy kciuki za powodzenie całego przedsięwzięcia filmowego o Beniowskim.


Soirée cinéma. Équipe de tournage à la Fondation.

Samedi dernier, le 13 avril, nous avons accueilli Mme Katarzyna Trzaska avec une équipe de cinéastes. Mme Katarzyna nous a apporté trois films pour la soirée. Plaisir maximum, Humani et les vaches volent à la campagne. Malheureusement, il n’y avait pas assez de temps pour les vaches volent à la campagne. Nous verrons cela sans elle. Les films de Katarzyna Katarzyna Trzaski sont difficiles. Ils vous font réfléchir. Certes, vous ne pouvez pas les ignorer indifféremment.
Et l’expression de ceci est la reconnaissance de son film Homani aux Etats-Unis à Houston, qui a reçu dimanche le prix Golden Remi. Nous avons regardé ce film samedi. Dimanche était pour nous et les cinéastes un dimanche très assidus et féconds en matière de film. Nous avons promener le long de l’Oder, nous avons tiré au fusil à la Fondation. De vives disputes à propos de notre héros, en lisant sa biographie en français. Il y a eu une conférence par le prof. Jean Marie Meskens, la présentation des collections de livres sur Beniowski et la présentation de la carte du Pacifique Nord, sauvée de l’oubli et de la dévastation.
La séance photo a pris fin avec une soirée de discussion autour des bougies sur les valeurs culturelles et intemporelles permanentes que Beniowski incarnait dans la vie quotidienne et peut servir de modèle aux autres.
Lundi, les cinéastes ont visité notre base d’été à Lutolu, où le portrait de Beniowski a été importé de Budapest, et où se sont déroulés des festivités sur le lac. Merci à toute l’équipe de tournage pour les scènes efficaces, créatives et magnifiquement tournées du film. MmeTrzaska veut montrer le personnage de Beniowski à travers des passionnés de sa vie et de ses aventures. Notre fondation est en première ligne mais il reste encore une visite auprès de nos amis en Slovaquie, en Hongrie et à Madagascar. Un grand merci à Marek Kucharski pour avoir abordé le sujet et pour de belles photos. Nous croisons les doigts pour le succès de l’ensemble du film sur Beniowski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *