Budapeszt – druga odsłona – Recherche depuis Budapest

opublikowano

A więc kiedy cała ekipa Beniowskiego powróciła do Nowej Soli,

ja jeszcze zostałem w Budapeszcie, by uzupełnić nasze

poszukiwania związane z osobą Maurycego Beniowskiego.

Spotkanie z Panem G. Németh György zaplanowane było na

wtorek na godzinę 15 w Benyovszky Moric Emlékére Alakult

Magyar-Madagaszkari Tarsasag.

Już wcześniej znalazłem w jednej z węgierskich książek nowe

informacje o naszym podróżniku.

GRÓF BENYOVSZKY MÓRICZ

ÉLETRAJZA,

SAJÁT EMLÉKIRATAI ÉS ÚTLEÍRÁSAI.

KÉPEKKEL, TÉRKÉPEKKEL, AUTOGRAPHOKKAL.

É L E T R A J Z .

MÁSODIK KÖTET.

BUDAPEST.

K I A D J A R Á T H MÓR. De 1891.

Drzewo genealogiczne znalezione w archiwach Magyar Nemzeti Levéltár

Mikrofilmy rodziny Beniowskich i rodzin powiązanych z

powiatami Nyitra, Bars et Hont są w archiwach rodzinnych z lat

1548 do 1924.

Oto co można zobaczyć na taśmach mikrofilmów numerowanych

1434 i 1435. (zdjęcia poniżej tekstu)

Samuel I jest najważniejszy na tej gałęzi, jego syn to Móricz

urodzony w 1741 roku w miasteczku Verbova, w wieku 14 lat

został żołnierzem i podczas siedmioletniej wojny w roku 1756 i

1757 brał udział w bitwach pod Łowiczem, Pragą i Świdnicą.

Został ranny 20 maja 1769 r., miał 17 skaleczeń.

 Druga część moich poszukiwań odnosi się do korespondencji

między Maurycym i jego ojcem, pierwszy z listów datuje się na

rok 1752, był on wysłany do Wiednia, gdzie znajdował się

wówczas ojciec Beniowskiego. (zdjęcia listów poniżej tekstu)

Ten list napisany po łacinie dowodzi chłopiec był w stanie pisać po łacinie. Ten dokument jest częścią dzieła Mór Jókai – autora biografii hrabiego Maurycego Beniowskiego

(2 wydanie, Budapeszt, 1871, tom 1). Możecie zobaczyć jego pomnik na fotografii zrobionej przez Jurka Romejko.

Jeśli chodzi o drugi list Maurycego Beniowskiego, ten znajduje

się w zbiorach Kapucynów w Krakowie i datowany jest na dzień

23 sierpnia 1769 roku. Fundacja Beniowskiego w Nowej Soli jest

w posiadaniu tego listu.

Ale po tych odkryciach miało miejsce jeszcze spotkanie w

Budapeszcie. Przybyliśmy na nie w towarzystwie przemiłej

studentki Luizy, która pomagała nam w tłumaczeniu i w tym

miejscu chciałbym bardzo jej podziękować za jej pracę i czas,

który nam poświęciła. Na miejscu spędziliśmy 3 godziny

dyskutując o wszystkich naszych dokumentach retrospektywnych

dotyczących życia Maurycego Beniowskiego. Wymiana ta,

niezwykle konstruktywna, pozwoliła nam precyzyjnie określić

punkty, które są udokumentowane w naszych obu fundacjach.

Skierowaliśmy naszą uwagę na początek życia MB, jego życie w

Polsce, jego manifest w Moskwie à propos Carycy, mapę

zrealizowaną po ucieczce dla księcia d’Aiguillon i ofiarowaną

przez Fundację Beniowskiego, różne dokumenty, które

posiadamy i te pochodzące z archiwów w Aix-en-Provence.

Podczas naszego spotkania rozmawialiśmy o życiu na

Madagaskarze i o wyprawach zorganizowanych przez obie

fundacje, o dokumentach i wiedzy jednych i drugich. Następnie

zaprezentowałem dokumenty amerykańskie, brazylijskie i

ostatnie listy francuskie odnoszące się do śmierci MB na

Madagaskarze.

Było to popołudnie niezmiernie interesujące i oceniam je jako

niezwykle pozytywne i cenne. Mieliśmy okazję rówież zobaczyć

fragment opery Beniowski , a na zakończenie spotkania Pan

Németh wręczył mi książkę « Protokół regimentu ochotników

Beniowskiego » wydaną w Budapeszcie 2004 roku. Książka ta

zawiera dokumenty redagowane przez MB przed i podczas jego

pobytu na Madagaskarze.

A teraz pozostaje mi lektura tej wyjątkowej pozycji i jej Wam

zaprezentowanie.

Ale to już jest inna historia…

                       opracował prof. Jean-Marie Meskens

                tłumaczenie z j.francuskiego - Danusia Buczkowska

Alors que toute l’équipe Beniowski s’en retournait à Nowa-sol, je restai à Budapest pour compléter nos recherches sur Maurice Beniowski.

Une réunion était par ailleurs prévue pour ce mercredi à 15h au Benyovszky Moric Emlékére Alakult Magyar-Madagaszkari Tarsasag avec Monsieur G. Németh György.

Mais, allions nous trouver de nouveaux renseignements à propos de notre voyageur, car j’avais trouvé dans le livre hongrois

GRÓF BENYOVSZKY MÓRICZ

ÉLETRAJZA,

SAJÁT EMLÉKIRATAI ÉS ÚTLEÍRÁSAI.

KÉPEKKEL, TÉRKÉPEKKEL, AUTOGRAPHOKKAL.

É L E T R A J Z .

MÁSODIK KÖTET.

BUDAPEST.

K I A D J A R Á T H MÓR. De 1891.

Un arbre généalogique que je suis allé contrôlé auprès des archives au

Magyar Nemzeti Levéltár

Les microfilms de la famille Benyovszky et des familles apparentées des comtés de Nyitra, Bars et Hont sont dans les archives familiales des années 1548 à 1924.

Sur les bandes microfilms numérotées 1434 et 1435, voici se que l’on peut voir

Samuel en I, est le plus important dans cette branche, son fils Móricz,né en 1741 dans le village de Verbova. Il est agè de 14 ans lorsqu’il devint soldat à l’époque de la guerre de sept ans et en 1756 et 1757, il participa aux batailles de Lowosicz (Łowicz), Prague et Schweidnitz (Świdnica).

Il est blessé le 20 mai 1769 en recevant dix-sept blessures.

La seconde partie de mes recherches voulait mettre en correspondance des lettres écrites par Maurice à son père, la première date de 1752 et il l’expédie à Vienne ou se trouve son père,

Cette lettre écrite en latin en 1752 nous montre un petit garçon déjà capable d’écrire en latin.

Ce document fait partie d’un ouvrage de  Mór Jókai:  Biographie du comte de Benyovszky Móric I-II. (deuxième édition, Budapest, 1891) .Volume I. Vous pouvez voir la photo de sa statue à Budapest.

     Photo JurekRomejko. 

Quand à la seconde lettre de Maurice, celle qui se trouve dans l’ordre des capucins de Cracovie, est datée du 23 août 1769, elle aussi rédigée en latin. La fondation Beniowski à Nowa-sol est en possession d’une copie de cette lettre.

Mais après ces recherches, j’avais encore une réunion à la Benyovszky Társaság.

C’est en compagnie de Louise que nous nous sommes rendus à la réunion. Cette agréable étudiante nous a servi d’interprète et je la remercie pour son travail efficace ainsi que le temps qu’elle nous a consacré.

Nous sommes restés 3 heures à discuter de l’ensemble de nos documents respectifs sur la vie de Maurice Beniowski. Cet échange très constructif, nous a permis de préciser bien des points qui se sont avérés communs à nos deux fondations.

Nous avons abordés le début de la vie de MB, sa vie en Pologne, son  manifeste à Moscou à propos de la Tsarine, la carte réalisée après son évasion pour le Duc d’Aiguillon et offerte par la fondation Beniowski, les différents documents en notre possession et provenant des archives   françaises d’Aix-en-Provence.

Durant une grande partie de la rencontre, nous avons parlé de la vie à Madagascar et les voyages réalisés par les 2 fondations. Les documents et les connaissances des uns et des autres. Ensuite, j’ai fait part des documents Américains, Brésiliens et les derniers courriers français relatifs à la mort de MB à Madagascar.

Soirée très intéressante,  instructive à bien des égards que je qualifierai de vraiment positive.

Nous avons ensuite regardé un extrait de l’opéra Beniowski

et pour terminer la rencontre,  Monsieur  Németh m’a remis à cette occasion un magnifique livre sur le PROTOCOLLE DU REGIMENT DES VOLONTAIRES DE BENYOWSZKY  édition Budapest 2004. Ce livre reprend les documents rédigés par MB avant et pendant son séjour à Madagascar.

Maintenant, il me reste à lire ce magnifique livre et à vous faire un résumé, mais cela est une autre histoire.

Wszystkie komentarze

Autor: Jerzy Romejko
Tytuł: Budapeszt – druga odsłona – Recherche depuis Budapest

Dodaj komentarz

1. BENIOWSKI (24.02.2019 10:02)
Gratulacje dla prof. Jean – Marie. Jak widać prof. więcej wniósł niż ten z towarzystwa węgierskiego. Brawo Panowie, tak trzymać , już dawno powinniście szukać moich śladów u żródeł. Czuję ,że to wzmocni wszystkich ,,Beniowskich,, Pozdrowienia dla wszystkich Beniowskich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *