Królowa Bona a Fundacja – La regina Bona e la Fondazione Beniowski – La reine Bona et la Fondation

opublikowano

Nasza wizyta w Barze z okazji 250 lecia zawiązania Konfederacji Barskiej oraz starania naszego prezesa u Konsula Włoskiego Angelo Rella zaowocowały projektem dla dzieci z Polski ,Włoch i Ukrainy pt.Królowa Bona w tradycji Polski ,Ukrainy i Włoch.Projekt wykonał i przedstawił prof.Radosław Skrycki z Uniwersyteu Szczecinskiego ,który był jako przedstawiciel fundacji na konferecji w Barze.W dn.14.06.2018 byliśmy w Szczecinie na wizycie roboczej odnośnie ustaleń dot.w/w projektu.Stronę włoską reprezentował prof.Sebastiano Valerio z Uniwersytetu di Foggia oraz jego asystent z miasta Baria w którym mieszkała królowa Bona.Konsul prof.Angelo Rella ,który jednocześnie był tłumaczem reprezentował stronę polsko-włposką ,prof.Radosław Skrycki jako twórca projektu reprezentował stronę polską a my jako fundacja byliśmy rzecznikiem strony Polsko-Ukrainskiej.Utworzone mają zostać trzy zespoły dzieci po 5 osób w każdej grupie w wieku 14-16 lat z Włoch ,Polski i Ukrainy.Celem projektu jest integracja młodzieży z Polski ,Ukrainy i Włoch ,poznanie historii Polski i Włoch w aspekcie królowej Bony i udokumentowanie trwałych wartości jakie wniosła Bona do wschodniej Europy.Nadmienić należy przy tym że w tym roku mija 500-rocznica ślubu króla Zygmunta Starego z Boną.Efektem końcowym projektu ma być wygłoszenie referatów przez każdą grupę kolejno w Barze ,Szczecinie i Bari i wydanie prac w formie książkowej.Projekt ma być zrealizowany do końca 2019 r.Myślimy ,że to dobry projekt, który pokaże naszą działalność na rzecz dzieci i pobudzi w nich ciekawość odkrywania świata i ludzi.


La regina Bona e la Fondazione Beniowski Versione Italiana

La nostra visita a Bar per celebrare il 250 ° anniversario della fondazione del Bar della Confederazione e gli sforzi del nostro Presidente per il console italiano Angelo Rella, hanno dato vita a un progetto per i bambini della tradizione polacca, italiana e ucraina relativa alla Regina Bona dalla Polonia, dall’Ucraina e dall’Italia.
Il progetto è stato realizzato e presentato dal Prof.Radosław Skrycki Università di Stettino, che era un rappresentante della Fondazione per la conferenza Bar.
Il 14/06/2018 eravamo a Stettino per una riunione di lavoro riguardante le disposizioni di questo progetto.
La parte italiana era rappresentata dal prof. Sebastiano Valerio Università di Foggia e il suo assistente dalla città di Bar, dove viveva Bona, Console Angelo Rella e il prof. Radosław Skrycki come creatore del progetto rappresentava la parte polacca e noi eravamo portavoce della fondazione per la parte polacco-ucraina.
Verranno create tre squadre di bambini, di età compresa tra 14 e 16 anni provenienti dall’Italia, dalla Polonia e dall’Ucraina.
Lo scopo del progetto è quello di integrare giovani provenienti da Polonia, Ucraina e Italia, per conoscere la storia della lingua polacca e italiana come parte del regno della regina Bona e per documentare Il contributo della regina Bona all’Europa orientale.
Va ricordato che quest’anno ricorre il 500 ° anniversario del matrimonio del re Zygmunt Stary con Bona.

Il risultato finale del progetto sarà di consegnare successivamente articoli di ogni gruppo a Bar, Szczecin e Bari e pubblicarli in forma di libro. Il progetto dovrebbe essere completato entro la fine del 2019. Riteniamo che questo sia un buon progetto che mostrerà le nostre attività ai bambini e stimolerà il loro interesse nell’esplorazione del mondo e delle persone.

La reine Bona et la Fondation

Notre visite à Bar pour célébrer le 250 anniversaire de la fondation de la Confédération Bar et les efforts de notre président auprès du consul italien Angelo Rella a donné lieu à un projet pour les enfants de la tradition polonaise, italienne et ukrainienne relatif à la Reine Bona de Pologne, d’Ukraine et provenant d’Italie.
Le projet a été réalisé et présenté par le Prof.Radosław Skrycki de l’Université de Szczecin, qui était un représentant de la fondation à la conférence de Bar.
Le 14/06/2018 nous étions à Szczecin pour une réunion de travail concernant les dispositions de ce projet.
Le côté italien était représenté par le prof. Sebastiano Valerio de l’Université de Foggia et son assistant de la ville de Bari où habitait Bona, Monsieur le Consul Angelo Rella et le prof. Radosław Skrycki comme créateur du projet a représenté le côté polonais et nous étions porte-parole de la fondation pour le côté polonais-ukrainien.
Trois équipes d’enfants, de 5 personnes de 14-16 ans d’Italie, de Pologne et d’Ukraine, vont être créées.
L’objectif du projet est d’intégrer les jeunes de Pologne, l’Ukraine et l’Italie, d’apprendre à connaître l’histoire de la langue polonaise et italienne dans le cadre du règne de la Reine Bona et de documenter l’apport de la Reine Bona à l’Europe de l’Est.
Il convient de mentionner que cette année marque le 500e anniversaire du mariage du Roi Zygmunt Stary avec Bona.
Le résultat final du projet sera de délivrer successivement des articles de chaque groupe à Bar, Szczecin et à Bari et de les publier sous forme de livre. Le projet doit être achevé d’ici la fin de 2019. Nous pensons que c’est un bon projet qui montrera nos activités auprès des enfants et stimulera leur intérêt pour explorer le monde et les gens.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *