250 lat Konfederacji Barskiej – 250 ans de la Confédération de Bar

opublikowano

W dn.10-13 maj 2018 byliśmy w Barze na Ukrainie z okazji 250 letniej rocznicy zawiązania Konfederacji Barskiej.Ekipa nasza w sile 12 osób w tym prelngeci na konferencję naukową wyleciała z Warszawy rano 10 maja by po przeszło godzinie wyladować w Kijowie.Na lotnisku przywitała nas Maria Siwko dyrektor Domu Polskiego w Kijowie.W Domu Polskim czekała już na nas Nadzieja , wykładowca z Uniwersytetu Kijowskiego ,która jednocześnie była naszym przewodnikiem po Kijowie.Czwartek spędziliśmy w Kijowie poznając ciekawe miejsca i zabytki tego starego ,pięknego miasta.Nadzieja opowidała przy tym mnóstwo ciekawostek.Minnymi o uniwersytecie ,który czerwoną szatę dostał od cara za to że studenci nie uczyli się a strajkowali.Mieli się spalić ze wstydu.Do dnia dzisiejszego uniwersytet malowany jest na czerwono.Po zwiedzaniu miasta póżnym wieczorem bardzo wygodnym busikiem wraz z Marią i jej ekipą dotarliśmy do Baru.Piatek poświęcony był na referaty naukowe ,odsłonięcie tablicy pamiatkowej ,odsłonięcie popiersia Beniowskiego wraz z wystawieniem części dramatu ,który napisał niejaki Von Kotzebue o ucieczce Beniowskiego z Kamczatki.Z naszej strony w roli Beniowskiego wystąpił Waldemar Bednarek a roli Afanazji wystąpiła nauczycielka języka polskiego z Baru.Odsłonęcia popiersia Beniowskiego dokonał nasz prezes Jan Manikowski wraz z Małgorzatą Miedwiediewową.Odsłonięcia tablicy poświęconej Polakom którzy wystąpili przeciwko carycy Katarzynie 2 dokonał bp.Bronisław Biernacki z diecezji odesko-symferopolskiej wraz z konsulem RP z Winnicy Damianem Ciarcińskim.W uroczystościach wzięli także udział przedstawiciele posłów na sejm w osobach Anny Milczanowskiej i Ireneusza Zyska oraz wiceprezes Wspólnoty Polskiej Krzysztof Łachmański.Przybyli także przedstawiciele miast partnerskich z Rybnika i Kwidzynia oraz przedstawiciele władz lokalnych .W konferencji naukowej poświęconej Beniowskiemu wzieła udział liczna ekipa z Fundacji Beniowskiego.Najliczniejsze brawa zebrało wystąpienie mgr.Doroty Gazickiej i mgr.Grażyny Dudzickiej ,które przedstawiły historię odnalezienia i zrekonstruowania oryginalnej mapy Północnego Pacyfiku wykonanej w 1772 przez Beniowskiego.Kopię tej mapy mgr.Dorota Gazicka przekazała na ręce szefowej Domu Polskiego Małgorzaty Midwiediewowej.Ciekawe wystapienie zaprezentował także prof.Radosław Skrycki ,prof.Jean Marie Meskens i Krzysztof Jóżwiak.Wystąpienie prof.Jean Marie Meskensa z Brukseli pod jego nieobecność odczytał Jan Manikowski.Ze strony Ukrainskiej sylwetkę Maurycego Augusta Beniowskiego nakreślił dr.Sergiusz Galczak z Winnickiego UniwersytetuPedagogicznego.Na uwagę zasługuje też fakt ,ze wmurowana tablica na Domu Polskim w Barze jest pierwszą od czasów konfederacji Barskiej.Uroczystości w Domu Polskim zakończyła partia szachów ogrodowych które zakupiła firma Barbara i Wojtek Fogel .Na szachownicy mat Beniowskiego zaprezentował Jurek ,który też rozegrał remisową partię z Igorem.Sobota poświęcona była występom zespołów ludowych i regionalnych z Polski i Ukrainy.Podsumowaniem dnia był obiad u miejscowego księdza i złożenie kwiatów przy pomniku poległych żłnierzy w wojnie Polsko-Bolszewickiej z 1920r.Wieczorem jeszcze ognisko pożegnalne a w niedzielę o 6 rano wyjazd do Kijowa na lotnisko.Pożegnała nas nieoceniona Maria Siwko dyrektorka z Domu Polskiego ,która na pożegnanie powiedziała ,że tutaj też jest Polska i żebyśmy jak najczęściej do niej wracali.


250 ans de la Confédération de Bar

Du 10 au 13 mai 2018, nous étions à Bar en Ukraine pour célébrer l’anniversaire des 250 ans de la fondation de la Confédération Bar. Notre équipe était composée de 12 personnes, pour participer à une conférence scientifique, nous avons quitté Varsovie dans la matinée du 10 mai pour arriver à Kiev après plus d’une heure. À l’aéroport, Maria Siwko, la directrice de la Maison polonaise à Kiev, nous a accueillis. A la Maison polonaise nous attendait Nadzieja, chargée de cours à l’Université de Kiev, et notre guide à Kiev.
Nous avons passé le jeudi à Kiev à apprendre les lieux et les monuments intéressants de cette belle ville.
Elle nous a rapporté beaucoup de faits intéressants. Ainsi au sujet de l’université, qui a reçu la robe rouge du tsar pour punir le fait que les étudiants n’ont pas étudié et ont fait grève.
Ils devaient ainsi rougir de honte. A ce jour l’université est toujours en rouge.

Ensuite nous avons visité la ville de Bar jusque tard dans la nuit grâce à un bus très confortable réservé par Maria et son équipe.

Vendredi a été consacré aux documents scientifiques, le dévoilement d’une tablette commémorative, le dévoilement du buste de Beniowski et avec la représentation d’une partie du drame écrit par Von Kotzebue au sujet de l’évasion de Beniowski de Kamczatka.
De notre côté, Waldemar Bednarek est apparu dans le rôle de Beniowski et l’enseignante de langue polonaise de Bar a interprété le rôle d’Afanazja.

Le dévoilement du buste de Beniowski a été fait par notre président Jan Manikowski avec Madame Małgorzata Medvedev.
Le dévoilement de la plaque dédiée aux Polonais qui ont comparu devant la Tsarine Katarzyna 2 a été faite par Mgr Biernacki du diocèse d’Odesko-Simferopol avec le consul de la République de Pologne de Vinnitsa Damian Ciarciński.La cérémonie a également été suivie par des représentants et des députés du Sénat en la personne d’Anna Milczanowska et d’Ireneusz Zyska, ainsi que par le vice-président de la communauté polonaise, Krzysztof Łachmański.

Des représentants des villes jumelées de Rybnik et de Kwidzyn et des représentants des autorités locales ont également participé à la conférence scientifique consacrée à Beniowski ainsi qu’ une importante équipe de la Fondation Beniowski.

Les discours de Mgr Danica Gazicka et de Mgr Grosyna Dudzicka, qui ont présenté l’histoire de la découverte et de la reconstruction de la carte originale du Pacifique Nord réalisée en 1772 par Beniowski, ont été les plus applaudis. Une copie de cette carte a été remise par mgr.Dorota Gazicka à la maison polonaise, à Madame Małgorzata Midwiediewowa.

Ont été également présenté les discours du professeur Radosław Skrycki du Prof. Jean Marie Meskens et de Krzysztof Jóżwiak.
Le discours du Prof. Jean Marie Meskens de Bruxelles en son absence a été lu par Jan Manikowski.
Du côté ukrainien, la figure de Maurice August Beniowski a été dessinée par le Dr. S. Gerczak de l’Université Pédagogique de Vinnytsia

Il convient de noter que la plaque intégrée à la Maison polonaise à Bar est la première depuis la Confédération du Bar.
La cérémonie à la Maison polonaise a été complétée par une fête dans les jardins grâce au jeu d’échecs, don de Barbara et Wojtek Fogel.
Jurek, qui a également joué un match nul avec Igor, en présentant le Mat de Beniowski.
Samedi a été consacré à des spectacles de groupes folkloriques et régionaux de Pologne et d’Ukraine. La journée s’est terminée par un dîner offert par le prêtre local et la remise de fleurs au monument aux soldats tombés au combat dans la guerre polono-bolchevique de 1920.

Nous avons fait nos adieux et le dimanche à 6 heures en route vers l’aéroport de Kiev.
Maria Siwko, la directrice de la Maison Polonaise, nous a dit au revoir, en nous disant ici aussi, c’est la Pologne et que nous y revenons aussi souvent que possible.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *