Mapa Beniowskiego – Toruń 2018 | Carte de Beniowski – Toruń2018

opublikowano

Dzień 1 marca 2018 r  pozostanie w dziejach  naszej  fundacji  jako  jedna z ważniejszych dat, gdyż właśnie wtedy odebraliśmy przywróconą do świetności,  po renowacji mapę północnego Pacyfiku  sporzadzoną ręką Beniowskiego, obrazującą trasę ucieczki Beniowskiego z Ust Blszerecka na Kamczatce. Mapa ta, która została odnaleziona w zbiorach PAN w Warszawie 2012 r przez dr Małgorzatę Bandzo-Antkowiak została  przywrócona do życia za sprawą prof Jean – Marie Meskensa z Brukseli. Następnie działania naszego prezesa Jana Manikowskiego doprowadziły do spotkania z panią mgr Dorotą Gazicką-Wójtowicz, kierownikiem Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska i jej zespołem, w następstwie czego została podpisana umowa o współpracy. Jej wynikiem było zlecenie konserwacji i naprawy mapy, która była przedarta i mocno nadwyrężona czasem. Naprawy mapy Beniowskiego podjęła się prof.dr hab..Elżbieta Jabłonska i dr Małgorzta Pronobis-Gajdzis z pracowni konserwatorskiej z Torunia. Mapa odzyskała swoją pierwotną świetność a najważniejsze, że otrzymała specjalne pudło o wymiarach 204×102 cm do jej przechowywania wyścielone specjalnym materiałem nieprzepuszczającym promieniowania ultrafioletowego.W naszej fundacji  przechowywana będzie część opisowa dokumentująca prace konserwatorskie i restauratorskie, a sama mapa pozostaje w zasobach PAN w Centralnej Bibliotece Geografii pod pieczą pani Doroty Gazickiej-Wójtowicz. Myślimy, że dokonaliśmy wielkiego dzieła zachowując dla potomnych oryginalną mapę historii odkryć geograficznych i  pamięć o Maurycym Beniowskim.


Carte de Beniowski-Toruń2018


Ce 1 Mars 2018 restera dans l’histoire de notre fondation comme l’une des dates les plus importantes, parce que c’est le moment que nous avons choisi pour rendre sa splendeur à la carte du Pacifique Nord établie par la main de Beniowski, montrant la route empruntée par Lui pour s’enfuir du Kamtchatka.

Cette carte, trouvée dans les collections de l’Académie polonaise des sciences, en 2012 par le Dr Margaret Banjo-Antkowiak a été ramenée à la vie grâce au Professeur Jean-Marie Meskens de Bruxelles.

Par la suite, les actions de notre président John Manikowski ont conduit à une rencontre avec Mme Gazicką Dorota Wojtowicz, directeur de la Bibliothèque centrale de géographie et de la protection de l’environnement ainsi qu’avec son équipe, suite à quoi a été signé un accord de coopération.

Son résultat a été la mise en route de l’entretien et de la réparation de la carte, qui a été déchirée et fortement abimée au fil du temps. Cette réparation entreprise par les Prof. Dr. hab..Elżbieta Jabłońska et Małgorzta Pronobis-Gajdzis s’est réalisée dans l’atelier de conservation de Torun.

La carte a retrouvé sa splendeur d’origine et surtout, elle a reçu une boîte spéciale de dimensions 204×102 cm pour son stockage doublé d’un matériau spécial imperméable aux rayons ultraviolets. Une partie descriptive documentant les travaux de conservation et de restauration sera conservée dans notre fondation, et la carte elle-même reste dans les ressources de l’Académie polonaise des sciences à la Bibliothèque centrale de géographie sous la supervision de Mme Dorota Gazicka-Wójtowicz.

Nous pensons avoir accompli un grand travail, en préservant pour la postérité une carte originale de l’histoire des découvertes géographiques et de la mémoire de Maurice Beniowski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *