Syców – 7 lat fundacji – i do Baru | Syców – 7 ans de fondation – et à Bar.

opublikowano

27 stycznia należał do bardzo napiętych dni w fundacji. Na spotkanie w Sycowie na koncercie charytatywnym na rzecz Polaków z kresów przybyli przedstawiciele z całej wschodniej naszej rubieży. Przyjechali goście z Irkucka, a nawet Jakucka. Oczywiście nie zabrakło naszych przyjaciół z Ukrainy. Na ręce pani Małgorzaty Miedwiediewowej przekazaliśmy okazałe popiersie Beniowskiego, które ma stanąć w Domu Polskim w Barze. Omówiliśmy także nasz udział i wystąpienia w czasie obchodów 250 – lecia zawiązania Konfederacji Barskiej w dniach 11-12 maja 2018r. W dość licznej ekipie – 12 osób – polecimy  10 maja do Kijowa skąd „odbiorą” nas przedstawiciele Wspólnoty Polskiej z Baru. Z Kijowa do Baru jest ok 350 km. Pani Małgorzacie Miedwiediewowej przekazaliśmy także referat napisany przez prof. Jean-Marie Meskensa /niestety nie może wziąć udział osobiście w imprezie, gdyż ma już wykupione wczasy w tym terminie/. Przekazaliśmy także przetłumaczony jeden z rozdziałów książki napisanej przez niejakiego Augusta von Kotzebue pt. „Hrabia Beniowski czyli spisek na Kamczatce w XVIII wieku”. Sztuka ta miała swoją premierę w 1806 roku w Lipsku. Kotzebue za jej napisanie został zesłany przez carycę Katarzynę na Kamczatkę. Wybrane fragmenty tego tekstu będą prezentowane przez naszych przyjaciół z Baru w Domu Polskim. W Barze zaprezentujemy także nasze wspólne wielkie odkrycie, czyli mapę północnego Pacyfiku wykonaną pod nadzorem Beniowskiego we Francji z zaznaczoną trasą ucieczki z Kamczatki. Dokument ten przechowyway jest w PAN w Warszawie pod pieczą pani mgr Doroty Gazickiej, która wystąpi z referatem na temat tej mapy. Obecnie, za sprawą naszej fundacji, mapa ta jest rekonstruowana i zabezpieczana w pracowni papieru i skóry w Toruniu. Z referatem na temat tej mapy i odkryć geograficznych  wystąpi też w imieniu fundacji prof. Radosław Skrycki ze Szczecina. Po krótkim, ale bardzo owocnym, spotkaniu w Sycowie musieliśmy pędzić do fundacji, gdzie na godz.19 zapowiedziane było spotkanie podsumowujące 7 lat działalności fundacji połączone z odsłonięciem popiersia Beniowskiego. Dzięki cioci Joli i wujkom: Waldkowi i Jurkowi Henklowi czekała na nas wspaniale przygotowaną ucztę. W drzwiach dosłownie mignął nam Antoś, który przywiózł wielką michę sałatki, a wystraszony zapędami kulinarno-nalewkowymi Waldka i Jurka ewakuował się  błyskawicznie do Kożuchowa. Popiersie Beniowskiego odsłonił fundator-Pan Jurek Romejko, a prezes Jan Manikowski odczytał  licznym zebranym część referatu, jaki przygotował prof. Jean-Marie Meskens. Niemałą sensację wzbudził także krótki wycinek ze sztuki”Hrabia Beniowski czyli spisek na Kamczatce”, który to zaprezentowali nasi aktorzy: Edward i Marek pod wodzą Halinki Pawłowskiej. Wszyscy byli wzruszeni, a Markowi nie przeszkadzało nawet to, że jako gubernator straci życie w drugim akcie. Łzy wzruszenia przeplatały się ze śmiechem w który to co rusz wprowadzał nas Leszek Kuczynski za sprawą piosenki „Milicja ,milicja…” Apogeum imprezy nastąpiło po rozdaniu instrumentów /przeszkadzajek/, na których wszyscy się popisywali, ale najlepiej to wychodziła Markowi gra na bębnie i Jankowi na kołatce. Zdjęcia to oddają  najlepiej. Ogólne uznanie wzbudziła także prezentacja wyprawy do Kazachstanu, którą to zaprezentowali nam Grzegorz Cieślak i Marlena Szpilka. Fotki i klimaty wspaniałe, karkołomne zjazdy z górskich dróg przyprawiały o zawrót głowy. Przyroda wręcz bajkowa. Ustalilismy, że trzeba zorganizować ponownie pokaz z tej wyprawy połączony z wystawą fotek w galerii „Pod ŻÓRAWIEM”    Serdeczie zapraszamy.


Syców – 7 ans de fondation – et à Bar.


   Le 27 janvier fût une journée très chargée pour la fondation. Lors de la réunion à Syców, des représentants de toute la frontière orientale de la Pologne sont venus au concert de charité donnée pour les Polonais frontaliers.
Des visiteurs d’Irkoutsk et même de Yakutsk sont venus. Bien sûr, nos amis d’Ukraine n’ont pas manqué de venir.


Nous avons remis  à Mme Małgorzata Medvedev le buste impressionnant de Beniowski, qui sera placé dans la maison polonaise à Bar. Nous avons également discuté de notre participation et de nos discours lors des célébrations du 250e anniversaire de la création de la Confédération de Bar les 11 et 12 mai 2018. Avec une équipe assez nombreuse – 9 personnes – nous nous rendrons à Kiev le 10 mai, où des représentants de la communauté polonaise de Bar nous accueilleront. Bar se trouve à environ 350 km de Kiev.


Małgorzata Miedwiediewowa a également donné un résumé écrit par le prof. Jean-Marie Meskens qui malheureusement  ne pourra pas participer personnellement à l’événement.
Nous avons également fourni une traduction d’un des chapitres d’un livre écrit par August von Kotzebue intitulé „Comte Beniowski ou conspiration sur le Kamchatka au 18ème siècle.”
Cette pièce a été créée en 1806 à Leipzig. Kotzebue pour son écriture a été envoyé par la Tsarine Catherine au Kamtchatka. Des fragments sélectionnés de ce texte seront présentés par nos amis du Bar à la Maison Polonaise. A Bar nous présenterons également notre grande découverte, une carte du Pacifique Nord réalisée sous la supervision de Beniowski en France avec les indications de sa route d’évasion du Kamtchatka . Ce document est conservé à l’Académie polonaise des sciences de Varsovie sous la supervision de Mme Dorota Gazicka, qui donnera une conférence en rapport à cette carte. Actuellement et grâce à notre fondation, cette carte est reconstruite et sécurisée dans l’atelier de papier et de cuir de Toruń. Une seconde conférence sur cette carte et sur des découvertes géographiques, sera également donnée au nom de la fondation par le  prof. Radosław Skrycki de Szczecin.


Après une courte réunion  mais très fructueuse à Syców, nous avons dû nous précipiter à la fondation, où à 19h00 une réunion résumant les 7 années d’activité de la fondation a été combinée avec le dévoilement du buste de Beniowski. Grâce à tante Jola et à mes oncles Waldek et Jurkowi Henklowi, nous avons eu un festin merveilleusement préparé.
Le buste de Beniowski a été dévoilé par le fondateur, M. Jurek Romejko, et le président, Jan Manikowski, a lu de nombreuses parties de l’article préparé par le prof. Jean-Marie Meskensainsi qu’un court extrait de la pièce „Comte Beniowski ou conspiration sur le Kamchatka au 18ème siècle.


Vive sensation lors d’une courte présentation de la pièce « Count Beniowski ou conspiration au Kamtchatka », présentée par les acteurs: Edward Marcus et dirigé par Halina Pawlowska. Tout le monde était touché, et cela ne dérangeait pas Marek, même s’il allait perdre sa vie de gouverneur au second acte. Des larmes d’émotion liées au rire dans lequel chaque mouvement Leszek Kuczynski nous introduit à travers la chanson « La police, la police … » .

In fine, la présentation de l’expédition au Kazakhstan, présentée par Grzegorz Cieślak et Marlena Szpilka, a également suscité un vif intérêt. Les photos et l’atmosphère merveilleuse, les descentes vertigineuses des routes de montagne étaient étourdissantes. La nature était comme dans un conte de fées. Nous avons décidé que nous devions organiser à nouveau une présentation de ce voyage combinée avec une exposition de photos dans la galerie „Pod ŻÓRAWIEM”
Nous vous y invitons cordialement.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *