Dzień Fundacji – Le Jour de la Fondation

opublikowano

Tradycją stały się już obchody Dnia Fundacji, w rocznicę urodzin Maurycego Beniowskiego.W sobotę ,23 września 2017r. o godz.17,00 do siedziby przy ul.Witosa 6 przybyli członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej,przyjaciele fundacji oraz zaproszeni goście: Radosław Skrycki z małzonką-prof.Uniwersytetu Szczecinskiego dr hab.,zastępca dyrektora Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych ,mgr Dorota Gazicka-Wójtowicz z małżonkiem – kierownik Centralnej Binlioteki Geografii i Ochrony Środowiska w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk w Warszawie i mgr Alicja Kamińska – pracownik tejże biblioteki.Jak przystało na podróżników i łowców okazów na stole nie zabrakło sandacza, śledzików, galarety, sałatek wszelkiej maści ,krokietów i specjalnych  babeczek, a to wszystko za sprawą ,,cioci,,Joli ,Antosia,Jurka ,Danusi i Waldka ,który częstował trunkiem prosto ze statku „Piotr i Paweł” /tak przynajmniej opowiadał/. Jak zwykle nie zawiódł prezes Jan Manikowski, który w kwiecistej prozie powitał gości i Edek Jabłoński – Przewodniczacy Rady Nadzorczej, nasz poeta, który witał wierszem, specjalnie na tę okoliczność napisanym.Z bardzo dużym entuzjazmem spotkały się natomiast przerywniki  w postaci słowa śpiewanego, do których co chwilę przynaglał Jurek. Przybyli goście z dużym zainteresowaniem wysłuchali Prezesa Jana Manikowskiego, który opowiedział o fundacji, jej dokonanich i aktualnie realizowanych projektach.Pan Janek nakreślił  program przyszłorocznej wizyty na Ukrainie w Barze, gdzie będą obchodzone uroczystości związane z 250-leciem zawiązania Konfederacji Barskiej. Staraniem naszej fundacji w Domu Polskim ma stanąć popiersie Maurycego Augusta Beniowskiego, które zostanie wykonane w Nowej Soli i przewiezione do Baru. Wiele miejsca w wywiązanej się dyskusji zajęła mapa autorstwa Maurycego Beniowskiego  z 1772 r.,odnaleziona w zasobach Centralnej Biblioteki i Kartografii i Stosunków Międzynarodowych PAN w Warszawie. Pani Dorota Gazicka-Wójtowicz i Alicja Kamińska przekazały na ręce Fundatora Jerzego Romejko i Prezesa Jana Manikowskiego kopię mapy w skali 1:1 /1,0×2.0 m/ wykonaną na papierze o bardzo dobrej jakości gramaturze.Zebrani obejrzeli także filmy śladami Beniowskiego z wypraw i film o fundacji, które to prezentował Wiceprezes Marek Szczepanski.Spotkanie przeciągnęło się do póznych godzin wieczorowych, a ustalenia i plany jakie wspólnie nakreślono na razie niech pozostaną tajemnicą, żeby nie zapeszac ich realizacji.

W niedzielę 24 września 2017 r po śniadaniu goście z Warszawy udali się do bazy Fundacji w Lutolu Mokrym w gminie Trzciel, gdzie doprecyzowano zasady dalszej współpracy Centralnej Biblioteki i Fundacji .Dziękujemy wszystkim zaproszonym gościom za udział i przybycie na nasz Dzień Fundacji mając nadzieję, że sptkania takie przejdą do naszej tradycji.

——————————————————————————————————————-

Par tradition nous avons célébré la Journée de la Fondation, en l’honneur de l’anniversaire de Maurice Beniowski. Le samedi 23 septembre 2017. Les membres du Directoire et du Conseil de surveillance, les amis de la Fondation et les invités: Radosław Skrycki et son épouse – prof. Université de Szczecin Ph.D., directeur adjoint de l’Institut d’histoire et des relations internationales,
Mgr Dorota Gazicka-Wójtowicz avec son épouse – chef de la Biblioteque centrale de géographie et de la protection de l’environnement à l’Institut de géographie et d’organisation spatiale de l’Académie polonaise des sciences à Varsovie ainsi que Madame Alicja Kamińska.


Notre table proposait  sandre,  pétoncles,  gelées,  salades de toutes sortes,  croquettes et des muffins spéciaux, grâce à „Tante Jola, Antosia, Jurek, Danusi et Waldka du navire „Piotr I Pawel” . Comme d’habitude, Jan Manikowski,  a accueilli les invités dans une prose fleurie et Edek Jabłoński, Président du Conseil de Surveillance, nous a accueillis avec un poème, spécialement écrit pour cette circonstance.
Avec un grand enthousiasme, il y eu des interruptions sous la forme d’une chanson, que Jurek exhortait à chaque instant. Les invités sont venus avec beaucoup d’intérêt pour écouter le Président Jan Manikowski, qui a parlé de la fondation, de ses projets réalisés et ceux mis en œuvre actuellement. Monsieur Janek a décrit le programme de la visite de l’année prochaine en Ukraine à Bar où seront célébrées les célébrations du 250e anniversaire de la Confédération de bar.


L’installation de notre fondation dans la maison polonaise repose sur le buste de Maurice August Beniowski, qui sera fabriqué à Nowa Sola et transporté à bar.
Ensuite la discussion a eu lieu sur de nombreux endroits de la carte de Maurycy Beniowski datant de 1772, trouvée dans les ressources de la Bibliothèque centrale et de la Cartographie et des Relations internationales de l’Académie polonaise des sciences à Varsovie. Mme Dorota Gazicka-Wójtowicz et Alicja Kaminska ont remis à la fondation, à Jerzy Romejko et à Jan Manikowski une copie de la carte à l’échelle 1: 1 / 1,0×2,0 m / sur un papier de très bonne qualité de grammage.


Les participants ont également regardé le film sur les traces de Beniowski des expéditions et film sur la fondation, présentés par le vice-président Marek Szczepanski. La réunion s’est prolongée à des heures tardives et les arrangements et les plans qui ont été définis pour l’instant devraient rester un mystère afin de ne pas entraver leur mise en œuvre.
Le dimanche 24 septembre 2017, après le petit déjeuner, les invités de Varsovie se sont rendus à la base de la Fondation à Lutolu Mokrym à Trzciel, où les principes de la coopération entre la Bibliothèque centrale et la Fondation ont été clarifiés.


Nous tenons à remercier tous les invités pour leur participation et leur venue à notre Journée de la Fondation, en espérant qu’une telle rencontre fera partie de notre tradition.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *