Statut fundacji 

Fundacja im. Maurycego Beniowskiego
 
 
 
STATUT FUNDACJI
 
 Postanowienia ogólne
 
§ 1.
 
1. Jerzy Romejko, Grażyna Kranz – Kiel, zwanymi dalej Fundatorami zgodnie z treścią Aktu Ustanowienia Fundacji, sporządzonego w dniu 28.01.2011 r. przez notariusza Maria Stawecka w Kancelarii Notarialnej w Nowej Soli rep. A nr 592/2011 ustanawia Fundację, dla której na podstawie art.5 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz.U. z 1991 r. Nr 46 poz.203 z późniejszymi zmianami) ustala niniejszy Statut.
2. Akt Ustanowienia Fundacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.
3. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
 
§ 2.
 
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Nowa Sól.
2. Fundacja może tworzyć przedstawicielstwa, biura, zakłady, filie, a także przystępować do spółek innych fundacji.
3. Fundacja może udzielać pełnomocnictw osobom fizycznym i prawnym do jej reprezentowania zarówno w Polsce jak i za granicą.
 
§ 3
 
1. Fundacja używa pieczęci w/g załączonego wzoru.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
 
§ 4.
 
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zaangażowanym w realizację celów Fundacji.
 
§ 5.
 
1. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
2. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 
§ 6
 
Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (t.j. Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz na podstawie niniejszego statutu.
 
Cele i zasady działania Fundacji
 
§ 7.
 
Celem Fundacji jest:
1. Pielęgnowanie pamięci i popularyzacja wiedzy o Maurycym Beniowskim;
2. Działalność kulturalna, naukowa, edukacyjna, społeczna i informacyjna na rzecz rozwoju cywilizacji, poznania świata oraz zbliżenia ludzi;
3. Propagowanie podróży wśród dzieci, młodzieży, dorosłych i osób niepełnosprawnych;
4. Popularyzacja osiągnięć i doświadczeń podróżniczych;
5. Pomoc rozwojowa, dobroczynna, społecznie użyteczna i oświatowa oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców krajów związanych z działalnością Patrona Fundacji.
 
§ 8
 
1. Fundacja może realizować (w ramach posiadanych środków finansowych) cele statutowe prowadząc następującą działalność:
   – inicjowanie i wspieranie wydawania książek, albumów oraz innych publikacji związanych z dziedzictwem Patrona Fundacji;
   – organizacja i przygotowanie strony internetowej oraz wystaw i publikacji poświęconych  Patronowi Fundacji;
   – organizacja i wspieranie inicjatyw oświatowych i wychowawczych kierowanych do dzieci i młodzieży związanych z celami Fundacji;
   – udzielanie stypendiów i nagród dla osób realizujących cele Fundacji;
   – przygotowanie i prowadzenie wypraw związanych z poznaniem i eksploracją świata;
   – gromadzenie i porządkowanie archiwum oraz dygitalizacja dorobku Patrona Fundacji oraz osób realizujących cele fundacji;
   – działalność propagatorska, informacyjna i wydawnicza w zakresie objętym celami Fundacji;
   – organizacja przedsięwzięć kulturalnych, konferencji i seminariów, imprez i konkursów związanych z poznaniem świata, kultur i tradycji narodów świata;
   – organizowanie zbiórek pieniędzy i środków rzeczowych;
   – organizowanie wypoczynku i czasu wolnego dla dzieci i młodzieży;
   – współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, organizacjami i placówkami kulturalnymi oraz z osobami fizycznymi w zakresie objętym celami Fundacji, a także z mediami elektronicznymi i prasą wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.
2. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała (w ramach posiadanych środków finansowych) z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego i pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
3. Fundacja realizuje cele statutowe (w ramach posiadanych środków finansowych) także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.
 
Majątek i dochody Fundacji
 
§ 9.
 
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) oraz nieruchomości, ruchomości, fundusze i wartości niematerialne oraz prawne nabyte w toku jej działania.
 
§ 10.
 
Dochodami Fundacji są w szczególności:
1. Darowizny, spadki, zapisy, subwencje oraz inne przysporzenia majątkowe dokonane na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby prawne i fizyczne;
2. Odsetki od lokat kapitałowych i papierów wartościowych;
3. Dochody z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji;
4. Dochody ze zbiórek i imprez publicznych;
5. Inne źródła zgodne z obowiązującymi przepisami.
 
§ 11.
 
Dochody Fundacji mogą być użyte wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.
 
§ 12.
 
1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
2. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
3. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
   – udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”;
   – przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
   – wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji;
   – zakupie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.
 
§13.
 
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
 
Organy i sposób zorganizowania Fundacji
 
§14.
 
1. Organami Fundacji są:
   – Rada Fundacji
   – Zarząd Fundacji
2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu. Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundacji jedynie zwrot uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach Rady Fundacji.
3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie o ile Rada Fundacji podejmie stosowną uchwałę o przyznawaniu i wysokości wynagrodzenia.
4. Nie wolno łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.
5. W przypadku śmierci jednego z Fundatorów jego uprawnienia wynikające ze Statutu Fundacji przyjmuje pozostały przy życiu Fundator. W przypadku śmierci obu Fundatorów uprawnienia wynikające ze Statutu Fundacji przyjmuje Zarząd Fundacji.
 
§15.
 
1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych.
2. W skład Rady Fundacji wchodzi od 3 do 7 osób, powołanych przez Fundatorów jednomyślnie na okres 2 lat.
3. Członkowie Rady Fundacji mogą być odwołani przed upływem kadencji z przyczyn wymienionych w § 21 ust. 4.
 
§16.
 
Do Rady Fundacji należy:
   – nadzór nad działalnością Fundacji;
   – wytyczenie głównych kierunków działania Fundacji;
   – występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;
   – powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu;
   – podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalenie ich wynagrodzenia;
   – ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielenie członkom Zarządu absolutorium;
   – podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji.
 
§17
 
Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
 
§18
 
Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji, nie rzadziej niż 2 razy w roku. W posiedzeniach tych uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji w celu składania wyjaśnień.
 
§19
 
1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tym że dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
2. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Przewodniczącego, lub w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego.
 
§20
 
1. Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos.
2. Członkowie Rady Fundacji:
   – nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
   – nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 
§21
 
1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z 5 do 7 osób i jest powoływany na okres 2 lat przez Fundatorów jednomyślnie. W przypadku śmierci jednego z Fundatorów członków Zarządu powołuje pozostały Fundator jednoosobowo.
2. Funkcje członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu.
4. Członka Zarządu odwołują jednomyślnie Fundatorzy w następujących przypadkach:
   – złożenia rezygnacji;
   – podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu;
   – choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji;
   – niepełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok;
   – nienależytego wypełniania funkcji członka;
   – istotnego naruszenia postanowień Statutu;
   – utraty zaufania do jego osoby.
 
§22
 
Pracami Zarządu kieruje Prezes powoływany przez Fundatorów jednomyślnie. W przypadku śmierci jednego z Fundatorów członków Zarządu powołuje pozostały Fundator jednoosobowo.
 
§23
 
Fundatorzy jednomyślnie z grona członków Zarządu powołują Wiceprezesa Zarządu oraz Sekretarza Zarządu.
 
§24
 
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd działa według regulaminu zatwierdzonego przez Radę Fundacji.
 
§25
 
Zarząd Fundacji:
   – reprezentuje ją na zewnątrz;
   – uchwala roczne i wieloletnie plany finansowe;
   – sporządza sprawozdania z działalności Fundacji;
   – sprawuje zarząd nad jej majątkiem;
   – przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy;
   – kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych;
   – podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji oraz zrzeszeń.
 
§26
 
Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu jednoosobowo.
 
§27
 
1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu lub w przypadku jego nieobecności Wiceprezesa Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
3. Zarząd co roku do dnia 30 września zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 
Zmiana Statutu
 
§28
 
Statut może być zmieniony jednomyślną uchwałą Zarządu za zgodą Rady Fundacji.
 
Likwidacja i podział majątku
 
§29
 
1. Rada Fundacji podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
2. Jeżeli Rada Fundacji w uchwale, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie powoła likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.
3. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku publicznego innym, wskazanym przez Radę Fundacji, organizacjom pożytku publicznego działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.